Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Şubat 2023 Salı 
Ziyaretçi Sayımız: 1.984.612

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


  Teşkilatlanma iç yönetmeliği

  Çalışma komisyonları yönetmeliği

Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Teşkilatlanma iç yönetmeliği

   

TÜKETİCİYİ DESTEKLEME DERNEĞİ TEŞKİLATLANMA İÇ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1- Bu yönetmelik; Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin amaç ve çalışma prensiplerini benimseyerek, bulundukları yerde şube açmak isteyenlerin, şube açmak için hangi esaslara göre başvurması gerektiği, başvuruların kabulünde hangi ölçülerin esas alınacağı, şube kurulduğu takdirde, genel merkezle ilişkilerinin nasıl olacağı, Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin teşkilatlanmasına ilişkin diğer hususları kapsar ve Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin vizyon ve misyonuna uygun davranışın ne anlama geldiğini tanımlayarak, şubelerin bulundukları il ya da ilçelerde faaliyetlerini nasıl yapmaları gerektiğini düzenler.

DAYANAK
Madde 2-Bu yönetmelik, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Tüketiciyi Destekleme Derneği Tüzüğü' nün 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen

Dernek          ...................: Tüketiciyi Destekleme Derneği
Genel Merkez...........: Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkezi’ni
Şube                      ......................:  Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin şubesini
Kanun                    .....................: 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nu
Tüzük                    .....................:  Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin Tüzüğü’nü
Genel Kurul              ..............: Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin Genel Merkez Genel Kurulu’nu
Yönetmelik              ..............: Tüketiciyi Destekleme Derneği İç Yönetmeliklerini
Sirküler                   ...................: Tüketiciyi Destekleme Derneği Sirkülerlerini
Çözüm Merkezi         ........: Çözüm Merkezi İç Yönetmeliği ile kurulan Tüketici çözüm Merkezi’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ŞUBE AÇILIŞI, ÇALIŞMASI VE FESHİ

ŞUBE BAŞVURU
Madde 4- Bulundukları yerde şube açma talebinde bulunanlar, taleplerini üç kurucu adayın yazılı başvurusu ile şube kurmak istediklerini genel merkeze bildirirler. Başvuru ekinde aşağıdaki belgeler bulunur:

1)      Kurucu adayların bulundukları yerde en az 3 aydır ikamet ettiklerini gösteren ikametgâh belgesi,
2)      Kurucu adayların yazılı özgeçmişleri, iletişim bilgileri,
3)      Şube çalışmalarında aktif görev alabilecek kurucu adaylar dâhil en az sekiz kişinin ad, meslek ve iletişim bilgileri
4)     Şube Açma gerekçesini içeren bir yazı,
5)      Tüketiciyi destekleme derneği misyonu ve çalışma prensiplerinin benimsendiğini belirten ve kurucu adaylarca imzalanmış beyanname.

BAŞVURUNUN KABULÜ VE REDDİ
Madde 5- Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube açma başvurusunu bir ay içinde inceleyerek, kabul ya da reddeder. Kabul edilen talepler için şube açma yetki belgesi ve mevzuatta öngörülen diğer belgeleri gönderir. Müracaatın reddedilmesi halinde müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu ret halinde herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir.

ŞUBENİN KURULUŞU
Madde 6- Genel Merkez Yönetimi tarafından şubeyi kurmakla görevlendirilen kimseler evrakların kendilerine intikalini takip eden bir ay içerisinde kuruluş evraklarını il ya da ilçe dernekler müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Sürenin bitimine kadar kuruluş evraklarının teslim edilmemiş ve/veya şube tüzel kişiliğinin kurulmamış olması halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen şube açma başvurusunun kabulüne ilişkin karar ortadan kalkar.

         Dernekler müdürlüğüne yapılan müracaatta verilen evrakların birer sureti ile Dernekler Müdürlüğü’nce kuruculara verilen evrakların birer suretleri Genel Merkez’e gönderilir.

         Şubenin kuruluşunu takip eden altı ay içinde, şube kurucular kurulu, şube genel kurul toplantısını gerçekleştireceklerdir.

         Gerek ilk ve gerekse takip eden bütün genel kurul toplantılarına ilişkin divan tutanağı ve genel kurul sonuç bildiriminin bir sureti Genel Merkeze gönderilecektir.

ŞUBENİN NİTELİKLERİ
Madde 7- Şube, olanaklar dâhilinde;
1)     Ticari bir faaliyet içeren bir gerçek ya da tüzel kişilikle aynı mekânı paylaşmamak koşuluyla tüketicilerce kolay ulaşılabilir bir ofis
2)     Sabit telefon bilinmeyen numaralar servisine ‘Tüketiciyi Destekleme Derneği şubesi Adı’ olarak kayıtlı telefon aboneliği,
3)     Şube ofisinde ofis çalışmalarını yürütmek için gönüllü veya profesyonel istihdam edilecek bir personel, personel yokluğunda gelen telefonların bir telesekreter aracılığı ile karşılanabilmesi için gerekli teknik donanım,
4)     Derneğin kurumsal ilkelerine uygun sokak tabelası edinir.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı onayı ile bu zorunluluğun kapsamı daraltılabilir.

İl ve Merkez ilçe şubelerinde Şube Yönetim Kurulu her hafta, merkez ilçe niteliğinde olmayan ilçe şubelerinde onbeş günde bir, gündemli olarak toplanır. Şube Yönetim Kurul toplantılarının gündemi ve alınan kararlar, aylık olarak Genel Merkeze bildirilir.

Şube ofisinde istihdam edilecek personel Genel Merkezin öngöreceği süre ve yerde eğitime tabi tutulur.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek tüm yazışmalarda şube adi@ Tüketiciyi Destekleme.org e-posta adresini kullanır.      

ÇÖZÜM MERKEZİ
Madde 8- Şube ofisinde, Tüketiciyi Destekleme Derneği Çözüm Merkezi İç Yönetmeliği’ne uygun olarak tüketicilerin başvurularının karşılanması amacıyla Şube çözüm Merkezi kurulacaktır. Şube çözüm Merkezinin tabi olacağı esaslar, yapılanma, çalışma yöntemleri gibi hususlar için Tüketiciyi Destekleme Derneği Çözüm Merkezi İç Yönetmeliği uygulanacaktır.

Çözüm Merkezi çalışmaları, söz konusu yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genel merkez Çözüm Merkezi başkanlığı’na düzenli olarak gönderilecektir.

GENEL MERKEZ ÇALIŞMALARINA KATILIM
Madde 9- Şube, Genel Merkez yönetiminin tüm karar ve çalışma taleplerini karşılamakla mükelleftir. Şubelerin şubeye özel bir etkinlik ya da tüm şubelerin katılımını gerektiren etkinliklerde yeterli sayıyla temsili zorunludur. Cevaplamaların en geç genel merkez yazısında belirtilen son tarihe kadar yerine getirilmesi gereklidir. Genel merkez tarafından yılda en az bir kez olmak kaydıyla düzenlenen Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanlar Kurulu toplantısına şube başkanı düzeyinde, aksi halde Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Başkan yardımcısı düzeyinde katılım zorunludur.

YEREL ÇALIŞMALAR
Madde 9- Şube yönetimi, şubenin görev alanındaki yerlerde Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin misyonuna uygun çalışma yaparlar.

Bu çalışmalar arasında;
1)     Yönetimce tespit edilen, tüketici şikâyetleri ile bilgi edinilen, genel merkez tarafından iletilen, genel ve yerel sorunlarla ilgili basın açıklaması ve toplantısı ve diğer etkinlikleri yapmak.
2)     Şubeye üye kazandırmak üyelik müracaatlarını değerlendirip müracaatı karara bağlayıp gereğini yapmak.
3)     Şube görev alanındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Hasta Hakları Kurulu, İnsan Hakları Kurulu ve benzeri her türlü yapılanmalarda temsilci atamak, temsilciden heyetin çalışmaları hakkında bilgi almak ve denetlemek,
4)     Şube görev alanındaki bölgelerde siyasi taraf tutmadan yerel sorunları gündeme getirmek, çözüm önerilerinde bulunmak, ilgili toplantılara katılmak, raporlar hazırlamak, ilgili tüm kurum, kurul ve toplantılarda Tüketiciyi Destekleme Derneği’ni temsil etmek.
5)     Tüketici sorunlarına yönelik etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ve temsil edilmek.
ŞUBENİN FESHİ
Madde 10- Şubenin feshi aşağıdaki hallerde gerçekleşir.
1)     Şube genel kurul kararı ile,
2) İlk genel kurul toplantısını kanun ve tüzükte öngörülen sürede yapmamış olan şubeler ile zorunlu organlarını oluşturmamış olan şubeler,
3)      Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulması olanaksız hale gelen şubeler,
4)      Olağan genel kurul toplantısını iki defa üst üste yapamayan şubeler,
5)      Alacakları borçlarını karşılamayan şubeler,
6)      Dernek misyonuna aykırı eylemlerinden ve/veya bu yönetmelikte gösterilen yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden dolayı uyarı yapılır. Yapılan uyarı sonucu, eksiklerini telafi etmeyen şubeler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.

          Şube yöneticileri, dernek misyonuna aykırı hareket ederek bulundukları yerde nüfuz edinmek adına dernek adını kötüye kullandıkları takdirde, yaptıkları art niyetli eylem ve işlemlerden dolayı genel merkeze gelebilecek zararlardan dolayı, derneğin her tür dava açma hakkı saklıdır.  

RESMİ İŞLEMLER DEFTER VE BELGE DÜZENİ
Madde 11- Şubeler, tüzük ve dernekler mevzuatı gereği şubenin tutmakla mükellef olduğu defter ve belgeleri dernekler müdürlüğüne tasdik ettirip, zamanında kaydedilmesi zorunludur.

Her yıl Dernekler Müdürlükleri’ne verilmesi zorunlu Genel Beyanname’nin bir nüshası Genel Merkeze gönderilir.

GENELKURUL 
Madde 12- Şubeler, Genel Merkez genel kurulundan 2 ay önce genel kurullarını yaparak Sonuç Bildirimini İl Dernekler Müdürlüğü’ne ve Genel Merkeze bir ay içinde ibraz ederler.

MALİ HUSUSLAR 
Madde 13- Şubeler, aldıkları bağış ve aidatların yüzde onunu Genel Merkez hesabına gönderirler. Yeni kurulan şubeler bir yıl süre ile Genel Merkez payından muaftırlar. Her yıla ait ödeme, yıl sonuna kadar genel merkez hesabına aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜZÜK, YÖNETMELİK, SİRKÜLER

TÜZÜK
Madde 14- Tüketiciyi Destekleme Derneği nin tüzüğünü yalnızca Genel Merkez Genel kurulu değiştirme hakkına sahiptir. Tüzük ve değişiklikleri şubeleri bağlar.  

YÖNETMELİK
Madde 15- Genel Merkez, Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin merkez, şubeler ve diğer alanların çalışmalarını düzenlemek amacıyla yönetmelikler hazırlar. Yönetmelik taslağı, şubelerin de görüşü alınarak yayınlanarak, yürürlüğe girer.

SİRKÜLER ÇIKARMA
Madde 16- Genel Merkez ve şubelerin işleyişine ve çalışma esaslarına yönelik olarak Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları imzalı sirküler yayınlanabilir. Tüketiciyi Destekleme Derneği kurul, komisyon ve şubeleri bu sirkülerlerin gereğini zamanında yerine getirmekle mükelleftir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

DEĞİŞİKLİK
Madde 17- Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin de görüşünü almak suretiyle işbu yönetmelik hükümlerini değiştirebilir, yönetmeliği yürürlükten kaldırabilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 18- Bu yönetmelik Tüketiciyi Destekleme Derneği tüzüğünün     maddesine dayanılarak genel merkez yönetin kurulu tarafından 20.02.2010 tarih ve 13 sayılı kararlarla ile kabul edilerek 20.02.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir

İşbu yönetmelik ve diğer iç yönetmelikler derneğin resmi sitesi olan

www.tukdes.org adresinde yayınlanmaktadır.

YÜRÜTME
Madde 19- Bu yönetmelik hükümleri Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |