Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
24 Şubat 2020 Pazartesi 
Ziyaretçi Sayımız: 1.398.755

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Haksız şart ( Yüksek faiz )   

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
YÜKSEK ORANDA FAİZ UYGULANDIĞI İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

 

Karar Tarihi   : 24.11.2005
Karar No       : 17357
Karar Yılı       : 2005
Esas No        : 11099

Esas Yılı        : 2005
Daire No       : 13. Hukuk Dairesi

(4077 S. K. Madde 6)

 

Dava              : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de miktar itibariyle red edilmesi üzerine edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

 

Karar             : Davacı, cep telefonu abonesi olan davalının borcunu ödemediğini, bu nedenle hakkında yapılan icra takibinde asıl alacağı kabul etmesine rağmen 1.078.113.193 TL'lik kısma itiraz ettiğini öne sürerek, itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

 

Mahkemece, davanın kabulü ile asıl alacağa takip tarihinden itibaren Merkez Bankasınca belirlenen değişen oranda reeskont faizi yürütülmesi kaydıyla takibin devamına, fazla talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arasındaki abone sözleşmesinin 5.1.6. maddesinde, faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için uygulanacak faiz oranlarının, abonelere gönderilen faturalarda bildirileceği belirtilmiş olup, davalıya gönderilen faturalarda bu faiz oranının aylık % 8 üzerinden günlük olarak hesaplanacağı açıklanmıştır. Mahkemece de kabul edildiği gibi, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı T.K.H.K.nun 6. maddesi gereğince "satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar, tüketici için bağlayıcı değildir." Bu durumda mahkemece diğer telefon şirketlerinin uyguladığı faiz oranlarının dava konusu olan fatura tarihindeki ortalamasının hesaplanması o dönemdeki diğer ekonomik etkenlerde dikkate alındığında uygulanan faiz oranının haksız ve fahiş olup olmadığının bilirkişi vasıtası ile araştırılması ve hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sözleşmedeki şartın geçersiz olduğu açıklanıp işlemiş faiz talebinin tümden reddi ile asıl alacağa takip tarihinden itibaren reeskont faizi yürütülmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

Sonuç                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 24.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |