Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Şubat 2023 Salı 
Ziyaretçi Sayımız: 1.984.698

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


  Teşkilatlanma iç yönetmeliği

  Çalışma komisyonları yönetmeliği

Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Çalışma komisyonları yönetmeliği

   

TÜKETİCİYİ DESTEKLEME DERNEĞİ

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

MADDE–1 –Bu Yönetmeliğin amacı; Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda çalışmak üzere kurulan komisyonların oluşumu, yönetim ilkeleri, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE–2
Çalışma Komisyonları Yönetmeliği, Tüketiciyi Destekleme Derneği Tüzüğü’nün 43. Maddesi ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE–3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan: Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’nı,

Şube Başkanı: Şube Yönetim Kurulu Başkanı’nı,

Çözüm Merkezi: Çözüm Merkezi Başkanı ve üyelerinden oluşan çalışma birimini,

Komisyon: Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile denetim ve idaresi altında, konusu, üye adedi ve çalışma süresi Yönetim Kurulunca tespit edilmek suretiyle kurulan, alanı belirtilmiş çalışma gurubunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE–4

ÇÖZÜM MERKEZİ;

Mevzuatın ve yargı kararlarının toparlanması, dilekçe örneklerinin hazırlanması, tüketicilerin müracaat ve takip edilecek işlerin yapılmasının yanı sıra, dernek amacıyla ilgili görüş ve rapor vb. yazılar ilgilisine gönderilirken bir suretinin de Yönetim Kurulu Başkanı’nın bilgisiyle Çözüm Merkezi’nde arşivlenmesi işlerini yürütür.

KOMİSYONLAR:

a)Komisyon Başkanı;

1.      Toplantıları yönetmek, 

2.      Dernek Başkanı ve Yönetim Kuruluna karşı komisyonu temsil etmek,

3.      Konusu ile ilgili olarak Dernek Başkanlığının verdiği görevleri yapmak,

4.      Başkanın yokluğunda, başkanın yetkilerini başkan yardımcısı kullanmak,

5.      Komisyonun gündemini oluşturmak,

6.      Toplantıların süre ve dönemlerini belirlemek,

7.      Alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

8.      Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilmesi için; iletişim kurullarının oluşturulması ve komisyonlar ile bağlantılarının yapılması,

9.      Komisyonla ilgili kararlar alır, işbölümü yapar ve komisyonda alınan kararların uygulanması için çalışır.

b)Rapor Yazıcısı;

1.      Toplantı tutanağı doldurmak; komisyonların günlük çalışma tutanaklarında en az aşağıda yazılı bilgilerin bulunması gereklidir.

1.1               Komisyonun adı,

1.2               Toplantı sıra numarası,

1.3               Toplantı tarihi (günü, saati),

1.4               Görüşülen konular hakkında kararlar (sıra numarası ile),

1.5               Toplantıda bulunanların isim ve imzaları,

1.6               Gelecek toplantının gündemine aktarılan konular.

2.      Devam çizelgelerini tutmak,

3.      Yönetim Kurulu‘nun kararını gerektiren çalışmalarla ilgili karar tasarısı, rapor veya yazıları ulaştırmak, gerekçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmak ve kararın uygulanmasını takip etmek,

4.      Komisyonun yazı, rapor ve görüşlerini usulüne uygun olarak yazmak,

5.      Toplantılarda öncelikle komisyon üyelerinin konu hakkındaki hazırlık çalışmaları koordine edilerek oluşturulur. Varsa rutin işler karara bağlanır. Bir sonraki toplantının gündemi olarak görüşülecek konularda görev bölümü yapılır ve toplantı tutanağına yazılır. (Görev bölümü toplantı tutanağında yazılmış olacaktır.) Görev bölümünde üyenin, ihtisas konusu, materyal temin imkânları, özel araştırma ve etüt imkânları vb. hususlar göz önünde bulundurularak hizmetin en uygun nitelikte ve müddette sonuçlandırılmasına olanak sağlanır.

c)Koordinatör;

Kendi üyeleri ve ilgisi nedeniyle her türlü komisyon, kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü vazifesi yapar. Tüm komisyonların faaliyetleri ile ilgili olarak dernek üyeleri arasındaki internet ortamındaki koordinasyonu, yapılan çalışmaların internet ortamında yayına hazırlanmasını sağlar. Bütün iletişim ve bilişim çalışmaları ile ilgili her türlü belge, bilgi, doküman, etkinlikler, raporlar, makaleler vb. malzemeler koordinatör üye eli ile iletilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEMEL İLKELER

MADDE–5

1.     Komisyonların ilk toplantısı, toplantıya katılacak bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında açılır. Bu toplantıdan sonra komisyon kendi kurullarını oluşturur ve çalışmaya başlar.

2.      Üç üyeden kurulu komisyonlar kendi aralarından bir başkan ve bir rapor yazıcı, daha fazla üyeden kurulu komisyonlar da bir başkan, bir başkan vekili ve bir rapor yazıcı seçerler.

3.      Başkan, komisyonu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yönetir. Başkan Vekili, başkan bulunmadığı zaman onun görevini yapar. Rapor Yazıcı, başkan ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini yapar. Rapor Yazıcı’nın katılmadığı toplantılarda Rapor Yazıcı görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

4.      Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya üç aylık dönemde toplantıların yarısından fazlasına iştirak etmeyenlerin komisyondaki görevleri kendiliğinden sona erer. Konu ile ilgili bir çizelge komisyon Rapor Yazıcı tarafından tutulur ve neticeleri Yönetim Kurulu Başkanına bildirilir. Bu üyelerin yerine Yönetim Kurulu kararı ile yenileri atanır. Ayrıca Yönetim Kurulu‘nun kararı ile komisyon üyeleri görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir.

5.      Komisyonlar, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanırlar. Başkan, başkan vekili ve Rapor Yazıcı’dan en az birisinin iştiraki olmadan toplantı yapılamaz. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde o toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

6.      Komisyonlar Yönetim Kurullarınca yetki verilmedikçe Derneği temsil edemezler. Komisyonlarca incelenen konular hakkında son karar, Yönetim Kurulu‘na aittir.

7.      Komisyonların, verilen konuyu inceleme, araştırma, görüşme ve sonuçlandırma usul ve esasları ile çalışma şekli ve iş bölümü kendi yönergelerine göre yapılır.

8.      Komisyonlar başkanının tespit edeceği belirli gün ve saatte toplanırlar. Toplantı gün ve saati Yönetim Kurulu Başkanının bilgisi altında önceden belirlenen yer ve saatler değiştirilebilir. Zorunlu hallerde toplantı günleri arttırabilir, tarihleri öne alınabilir.

9.      Çalışmaları devamlılık arz eden komisyonlar, çalışma programları gereğince, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için, en çok yeni dönemin ilk üç haftasında komisyon çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulu‘na sunar. Komisyon çalışma programı, biri o döneme ait kısa süreli, diğeri gelecekteki dönemleri de kapsayacak şekilde uzun süreli olmak üzere 2 ayrı program şeklinde hazırlanır. Komisyonlar, Haziran ve Aralık aylarının ilk yarısında faaliyet raporlarını hazırlayarak, Yönetim Kurulu‘nun tetkikine sunarlar.

10.  Şube Yönetim Kurulu, komisyonların verimli şekilde çalışmalarını temin için her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

11.  Komisyon amacı ve konusu ile ilgili kararları alır, uygular ve takip eder.

12.  Yönetmelikte düzenlenmemiş hususlar bakımından; bu yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla kendi uygulama yönergesini hazırlar

13.  Kendi üyelerinin kabulü ve çıkarılması ile ilgili kararları alır.

14.  İş bölümü; konusuna ve amacına göre ve tüm komisyonların temsilcileri ile koordineli olarak çalışmak kaydı ile iş bölümü yapılır.

15.  Komisyonlarca alınan kararlar danışma mahiyetindedir. Yönetim Kurulunun onayına sunulanlar hakkındaki Yönetim Kurulu kararları komisyona bildirilir.

16.  Komisyonlar çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

17.  Toplantılara ve karar alma süreçlerinde kararı etkileyecek danışman kişilerin toplantılara katılımı mümkün olmakla birlikte oy kullanamazlar.

18.  Çalışma komisyonları kendi altlarında en az üç üyeden oluşan çalışma grupları oluşturabilir. Komisyonun kendi görev alanına giren konularda en az üç üye ile kurulurlar, kendi içlerinde bir yönetim oluşturarak aynı yöntem ile çalışırlar.

19.  Çalışma gruplarını başkanları, komisyonda temsil eder. Yaptıkları çalışmaları komisyonlarına iletip komisyonca alınan kararları uygulayacak şekilde faaliyet gösterirler.

20.  Her üye istemiş olduğu komisyonda çalışmak üzere komisyona veya dernek yönetim kuruluna yazılı olarak başvurabilir. Üyelik Başkanın komisyona sözlü veya yazılı olumlu bildirimi veya komisyon toplantısında alınan karar ile olur.

21.  Komisyon çalışmalarında üstlendiği görevi özürsüz olarak yerine getirmeyen üyenin yerine, komisyon yönetimi kendi üyeleri arasından yeni görevlendirme yapar ve durumu Yönetim Kuruluna bildirir.

22.  Komisyonların amacı temel ilkeler ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, tüketici ve insan hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, hakların tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır. 

23.  Sadece bir insan olarak; doğal, tarihi ve kültürel değerleri tanımak, korumak sahip çıkmak ve geliştirmek ve tanıtmayı görev olarak bilmektir.

24.  Bu değerlere olan inanç ve hizmeti nitelikleriyle korumak için çalışmak, uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki gelişime katkıda bulunmaktır.

25.  Konusu ile uğraşan özel ve tüzel kişilerle dostluk, anlayış, işbirliği bağları geliştirmek, Sivil toplumun gelişmesi ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktır.

26.  Komisyonlara seçilecek üyeler, yapılacak duyuru üzerine görev almak için istekte bulunanlar arasından seçilir.

27.  Acil hallerde kurulacak komisyonlara duyuru yapılmaksızın üye seçilebilir.

28.  Gerektiğinde komisyon çalışmalarına katkıda bulunacağı düşüncesiyle yeni üyeler komisyonlarda görevlendirilebilirler.

29.  Yönetim Kurulu üyeleri dilediklerinde komisyon toplantılarına iştirak edebilirler.

30.  Komisyonlar, fikir ve çalışmalarından fayda beklendiği üyeleri dışındaki kimselerin de komisyon çalışmalarına geçici veya sürekli olarak katılmaları için Yönetim Kuruluna teklifte bulunabilirler.

31.  Dernekçe iştirak edilmesi gereken, çeşitli kuruluşlardaki toplantı ve görüşmeler ile dernek adına belirli kuruluşlarda yapılacak araştırma, inceleme, görüşme ve benzeri faaliyetler için komisyon olarak teşkil edilmeksizin, bir veya birden fazla kişiye görev verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler komisyon üyesi niteliğinde olup, derneğin tüzük ve yönetmeliklerine tabidirler.

32.  En az beş üyenin başvurusu ile yeni bir komisyon kurulabilir. Ancak Yönetim Kurulu gerekli gördükleri başka komisyonları her zaman kurabilir ve üyelerini seçebilir.

33.  Komisyonlarda görev alan herkes yapılacak çalışmalarda öneri, itiraz ve şikâyetlerini gündem ve karar tutanağına geçirtebilir, çözüm sağlanamayan hallerde yazılı itiraza son kararı Yönetim Kurulu verir. Komisyonlar her türlü dilek ve şikâyetlerini Yönetim Kurulu‘na yaparlar.

34.  Komisyon Başkanınca Yönetim Kurulu Başkanına ayda bir defa yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilebileceği gibi, her ay gerçekleştirilen genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarına katılarak, hem diğer faaliyetler takip edilir, hem de komisyon çalışmaları hakkında kurul üyeleri de bilgilendirilebilir.

35.  Komisyonda ve çalışma guruplarında alınan kararlar Yönetim kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra uygulanır.

36.  Komisyonlar; Başkan ve Yönetim Kurulu'na yönergesini ve altı ayda bir hedef ve faaliyetlerini gösteren faaliyet raporu sunar.

37.  Yönetim Kurulu'nun onayı ile duyurulmasında yarar gördüğü konuları ilgililere duyurabilir.

38.  Komisyonlar gerekli kuruluş ve kişiler ile yazışmaları, bu kişilerin komisyon davetleri ve buna benzer işlemleri Yönetim Kurulu Başkanı eliyle yapar.

39.  Çalışma konusu ile ilgili olarak komisyonlar, Dernekler Kanununa aykırı olmamak ve dernek başkanlığının ilgili komisyonu ile koordineli olarak kurs, seminer, sunuş, gezi, konser, spor yarışması, temsil vb. gibi faaliyetler yapar. Bağışları, yardımları saymanlığa yönlendirir. Hazırladığı yayınları Yayın ve Tanıtma Komisyonu ile görüşür.

40.  Çalışma komisyonları amaçlarını gerçekleştirmek için hukuk, çevre, sağlık, teknik, mali ve her türlü bilim dallarında yönetim kurulu kararı ile bilim kurulları kurabilir.

41.  Dernek Yönetim Kurulu komisyon üyelerini, görüşlerini almak üzere gerektiğinde toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yürürlük
MADDE–6 Bu Yönetmelik; Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanarak karar altına alınıp web sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE–7 Bu Yönetmelik hükümlerini Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı yürütür.


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |