Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
20 Temmuz 2024 Cumartesi 
Ziyaretçi Sayımız: 1.779.751

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Tüzük   

27.07.2022 TARİHLİ  GENEL  KURUL’DA YAPILAN  DEĞİŞİKLİK  SONRASI  HALİ)

TÜKETİCİYİ  DESTEKLEME  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: ADI

Derneğin adı, “Tüketiciyi  Destekleme Derneği” dir.

Madde 2: MERKEZİ

Derneğin Merkezi ESKİŞEHİR’DİR.Dernek Genel Kurul  kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

AMAÇ VE FAALİYETLER

Madde 3: AMAÇ

Derneğin genel amacı; milli hukuk, uluslar arası hukuk ve uluslar arası belgeler ve standartlar ile meydana gelmiş olan her türlü insan hakları ile bu kapsamda özellikle; 

 1. Genel sağlık ve güvenliğin korunması,

2. Ekonomik çıkarların korunması,

3. Zararların karşılanmasını talep etme,

4. Eğitilme,

5. Mal ve hizmetleri serbestçe seçebilme,

6. Temsil edilebilme,

7. Bilgilendirilme,

8. Sağlıklı, temiz, güvenli ve insanca yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı olarak belir-lenmiş bulunan evrensel ve ulusal tüketici haklarının toplumda tanınması, öğretilmesi, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karşısında tüketicilerin kendisini koruyabi-lecek girişimlerde bulunmalarının sağlanması ve tüketicinin haklarını koruyabilmesi  için her türlü desteğin sağlanması ve bu kapsamda tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışma yapan kurum, kuruluş ve gerçek kişilere ödüller verilmesi,

9. Tıbbi etik, uluslararası belgeler ve standartlar ile belirlenmiş bulunan hasta ve hasta ya-kınının haklarının toplumda tanınması, bilinmesi, bu hakların kullanılmasının sağlanması, hak ihlalleri karşısında hasta ve hasta yakınlarının kendisini koruyabilecek girişimlerde  bu-lunmalarının sağlanması, Hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği dahil her türlü çalışmalar ve faaliyetler,

10. Bedensel veya zihinsel ve başkaca engellilerden oluşan tüm  engelli tüketicinin ulaşım, iletişim, sağlık istihdam v.b konuların yanında tüketici olması nedeni ile tüketici hakları ba-kımından hak ihlaline uğramasının önlenmesi, hak ihlaline uğrayan engellinin hak ihlalinin giderilmesinin sağlanması, engelli tüketiciler ile ilgili eğitici ve öğretici çalışmalar yapılması ve ulusal, uluslararası projeler hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi, engelli hakları-nın geliştirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği dahil her türlü çalışmalar ve faali-yetler yapmak,

11. Gıda maddeleri kozmetikler, ilaçlar ve temizlik ürünleri başta olmak üzere insanın ha-yatında kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak; bu maddelerin inancı bakımından helal olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda ta-şıyıp taşımadığı, beslenme düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı, kullanılması-nın ya da kullanılmamasının nasıl etkilerinin olduğu gibi hususlarda bilinçli insan ve bilinçli toplum yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yürütmek, bu konularda projeler üretmek, prosedür önerileri hazırlamak; kişilere, tüzel kurum ve kuruluşlara, kamu  kurum ve kuruluşlarına, hükümet ve parlamento organlarına bu hususta rapor düzenlemek, proje önermek ve üretilen projeleri değerlendirmek, gıda ve ihtiyaç maddeleri hakkında duyarlılık ve bilinç kazandıracak çalışmalarda bulunmak, gıda maddeleri, ilaçlar, temizlik ve kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddelerinin kontrol ve denetimini yapan kurum ve kuruluşlara, şahıs ve ekiplere bu hususta projeler ve öneriler sunmak; inanç özgürlüğü kapsamında gıda ihtiyaç ve diğer maddelerin helal sertifikası hususunda yasal gereklere uygun olarak kamu-oyu oluşturmak, rapor ve örnek projeler, prosedürler hazırlamak, hazırlatmak, araştırmak ve bunları sertifikalandırma yetkisine sahip özel ve tüzel şahışlara kamu kurum ve kuruluşlarına teklif etmek, bu konuda çalışma yapmak üzere yasalara uygun olarak, yetkili mercilerden gerekli izin alınarak araştırma enstitüsü ve iktisadi işletmeler kurmak, rapor hazırlamak ve bu konuda her türlü ticari, entelektüel ve sınaî haklar edinmek ve bu kapsamda  her türlü sözleşmeleri, ticari ve hukuki işlemleri yapmak. Sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, ticari ve eğitsel konularda, resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği dahil her türlü yasal çalışmaları ve faaliyetleri yapmak. Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve te-mizlikte kullanılan maddeler üzerine çalışmaları olanların, proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin, güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak ve etkin-leştirmek; bireyin ve toplumun helâl rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama istek ve ihtiyacı bakımından bilinçlenmesine karşı duran, engel oluşturan kişi, kurum ve ku-ruluşların çaba ve çalışmalarını hukuk ve yasalara uygun olarak her türlü açıklama, beyan etme, eleştirme, karşı görüş sunma, iddia etme, savunma gibi araçlarla deşifre ederek ka-muoyunun bilgisine sunmak, bu tür çaba ve çalışmalarla birey ve toplumun korunmasına katkıda bulunmak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri verenlere yardımcı olmak ve organizasyonu sağlamaktır. Gıda maddeleri, temizlik ve koz-metik ürünleri, ilaçlar ve diğer ihtiyaç maddeleri hakkında helallik, temizlik, sağlığa fayda-lılık, insanca yaşama uygunluk ve bunların sertifikalandırılmasının mahiyeti ve esasları hu-suslarında her türlü araştırmaları yapmak, rapor hazırlamak,  yaptırmak ve organize etmek bu tür çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet vermek, talep edilmesi halinde bu tür kurumlarda denetçi veya bilirkişi, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmak,

12. Ülkenin ekonomik alt yapısını kalkındıracak ve tüketiciye faydalı olan iktisadi, siyası ve hukuksal alanlarda hukuka ve yasaya uygun olarak her türlü faaliyet ve çalışmalar yapmak. Bu kapsamda ülke ekonomisini destekleyen projeler, kampanyalar, bilimsel, hukuki ve tica-ri çalışmalar yapmak, resmi ve özel kurumlara danışmanlık, bilirkişilik veya denetçilik gibi işler yapmak. Ayrıca bizzat veya resmi ve özel kuruluşlar ile iş birliği dahil her türlü çalış-malar ve faaliyetler sonucunda meydana gelen proje kapsamında entelektüel ve sınaî hak kapsamındaki marka, logo ve benzeri işaretler, patent, endüstriyel tasarımlar ve bilimsel ve sanatsal ürünlerde hak sahibi olabilmek ve bunun sonucunda bu ürünlerin iktisadi, hukuki ve başkaca her türlü gerekli tescilini, her türlü sözleşmelerini, ticari ve hukuki  işlerini yapmak,

13. İnsanların zihinsel ve bedensel ve başkaca ifade edilen her türlü sağlık ve güvenliğini etkilediğine kanaat getirdiği alanlarda gerekli açıklamalar, uyarılar, programlar, projeler gibi işler yapmak, bu kapsamda hukuka ve yasalara uygun olarak her türlü faaliyette bulunmak,

14. Reklâm , sağlıksız ürün, kötü yaşam koşulları, ailesel sorunlar, çevresel sorunlar, eği-timsel sorunlar, savaş ,doğal afetler gibi nedenlerle risk altındaki çocukların haklarının ko-runması geliştirilmesi onların temel haklarının korunması ve temsil edilmelerinin sağlanması,

15. Telekomünikasyon, Bilişim, İnternet, Enerji v.b. sektörlerde tüketicilerin hak ve menfa-atlerinin korumasına  yönelik çalışmalar yapmak ve doğmuş ve doğabilecek her türlü hak ihlali ile ilgili çalışmalar yapmak ve   bu konularda tüketicileri temsil etmek

16. Çevrenin Korunması ve Çevresel Faaliyetlerin artırılmasına  ve sağlıklı bir çevrede yaşanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

17. Tüketicinin haklarına ve menfaatlerine yönelik  her türlü eylem ve işlemlerde bulunmak

18. Evrensel tüketici adaletini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

 

Madde 4: ÇALIŞMA ŞEKLİ

Dernek temel amacına hizmet etmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

1. Tüketicilerin haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, bu konuda tüketicileri esas alarak toplumu eğitmek, bu alanın gelişimi için bilimsel faaliyetler de dahil her türlü faaliyet ve organizasyonları yapmak,

2. Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlarda denetçilik, danışmanlık veya sadece katılımcı veya gözlemci olarak bulunmak,

3. Tüketicileri, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilen, korunması için örgütlü çalışmanın gereğine inanan, bu inanç etrafında çalışan insanlar olarak örgütlemek, bu örgütlü yapı içerisinde çalışmalar, projeler, kampanyalar ve gereken her türlü faaliyet-lerin yapılması,

4. Devletin ve siyasi otoritenin sağlık politika ve uygulamaları ile ilgili olarak ilgilileri uyarıcı, aydınlatıcı ve açıklayıcı çalışmalar yapmak,

5. Konu ile ilgili her türlü araştırmalar yapmak, yaptırmak ve kamuoyuna duyurmak, ilgili tüketici, kurum, kuruluş ve firmalarla tüketici lehine durumlar oluşturmak için paylaşmak,

6. Sesli veya sesli ve görüntülü ve yazılı basından yararlanmak, gerekli yayınları bizzat yap-mak, yaptırtmak, devamlı veya geçici olarak bu yayınlarda yer almak, çalışmaların topluma aktarılması için İnternet web siteleri oluşturmak, haberleşme grupları oluşturma ve tüketi-cileri korumaya yönelik yayınlar yapmak,

7. Gerekli görülen veya talep edilen, yurt içinde ve yurt dışında bir veya birden fazla şube-ler ve temsilcilikler açmak,

8. Taşınır, taşınmaz mülk satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, bağış-lamak ve bunlar üzerinde her türlü yasal eylem ve işlem yapmak,

9. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ücretli ya da ücretsiz araştırmalar yapmak, yaptırtmak, organizasyonlar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri almak, proje için gerekli hizmetleri almak,

10. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim, faaliyet ve grup çalışmaları düzenlemek,

11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, satın almak ve gerekli bilgilerin arşivlenmesi için dokümantasyon merkezi oluşturabilmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve tüm tüketicilere dağıtmak veya satmak üzere çalışma ve bilgilen-dirme bülten ve yayınları çıkarmak, çıkartılması için gerekli hizmetleri satın almak, ortak çalışmalarda bulunmak ve bu yayınları bizzat basmak

12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı, düzenli ve gerekli bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ve  ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ama-cıyla iktisadi, ticari ve sanayi işler yapmak, işletmeler kurmak ve işletmek, daha önceden kurulmuş iktisadi, ticari ve sınai işletmelere ortak olmak, eğitim kurumları ve enstitüler kur-mak. Amaca uygun her türlü kurumsal yapılandırmalar ile iş birliği yapmak veya bu kurum-ları bizzat kurmak,

15. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, sosyal ve kültürel tesisler gibi  yerler açmak, kurmak, kiralamak, satın almak ve  bunları tefriş etmek,

16. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence ve benzeri etkinlikler düzen-lemek veya üyelerinin ve isteğe bağlı olarak tüm tüketicilerin bu tür etkinliklerden yararlan-malarını sağlamak,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, yurt  içinde veya yurt dışında federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

18. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Ku-rum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

21. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hiz-metlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

22. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek-lerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştir-mek için plâtformlar oluşturmak ve katılmak,

23. Derneğin tüzükte geçen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü eylem, işlem ve benzeri işleri hukuka ve yasalara uygun olarak yapmak.

 

Madde 5: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucuları aşağıda kimlikleri belirtilmiş T.C. uyruklu kişilerdir:

 

Süleyman  Bakal        : T.C.  Emekli

 

Orhan  Durmuş          : T.C.  Mali Müşavir

 

Türkan  Polatoğlu      :  T.C.  Şirket Yöneticisi

 

İsmail  Kapaklıkaya   :  T.C.  Avukat

 

Ali  Karademir           :  T.C.  Yönetici

 

Ali  Acar                     :  T.C.  Avukat

 

Neşe  Karademir       :  T.C.  İşletmeci

 

Osman  Çağatay        :  T.C.  Emekli

 

Ümit  Öz                     :  T.C.  İşçi 

 

Hasan  Kalın              :  T.C.  Esnaf

 

 

 

ÜYELİK

 

Madde 6: ASLİ ÜYELİK

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Bu haklara haiz olduğunu beyan eden gerçek  kişiler beyanlarından ve yaptığı her eylem ve işlemden bizzat sorumlu olup, derneğin yasada öngörülenin haricinde bir sorumluluğu olmayacaktır.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üye-liğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlem-leri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 Madde 7: ÜYE OLMA YÖNTEMİ

Üyelik başvurusu yazılı veya internet üzerinden yapılabilir. Elektronik ortamda ve faks ile yapılan başvurularda gerekli bilgilerin girilmesi ve gönderilmesi ile yazılı yapılmış sayılır.  Yönetim Kurulu üyesi iki kişi tarafından başvuru sahibi tezkiye edilir. Yönetim Kurulu 30 gün içinde üyelik başvurusu hakkında karar verir. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır. Ancak bu süre sonunda başvurucuya sorulur ve üye olma isteğinin devam ettiğinin tespiti yapılır ise önceki başvurusu yeni başvuru olarak kabul edilir ve yeniden değerlendirme yapılabilir. Sonuç başvuru sahibinin talep etmesi halinde kendisine yazıyla veya e-posta vs yöntemlerle bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 Madde 8: YÜKÜMLÜLÜKLER

Her üye Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık aidatı ödemekle, tüzük ve yönetme-liklere ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleş-tirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyelerin yükümlülüklerine aykırı davranışı sonucu olarak dernek tüzel kişiliğine ve diğer kişilere ve-rilen her türlü zarardan şahsen sorumlu olup bu durumlarda derneğin sorumluluğu olma-yacaktır.

 Madde 9: HAKLAR

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye her zaman istifa hakkına sahiptir. İstifa beyanı yazılı dilekçe ile veya üye olma yöntemlerinden her-hangi biri ile olabilir. Her üye eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Her üyenin ilgili mevzuat, dernek tü-züğü ve derneğin yetkili organlarının kararları çerçevesinde dernek faaliyetlerine ve çalış-malarına katılma hakkı vardır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görev-lendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 

Madde 10: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Çıkma ile : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuru-luna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Yönetim Kurulu kararlarına, derneğin amaçlarına ve etik kurallarına, ilgili mevzuata ve Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, derneğe zarar verecek davranışlar ve işler yapmak

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Gerek görüldüğü durumlarda yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde öde-memek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Onur Kurulu kararı ile üye üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

Madde 11: ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu hallerde üyeliğe mani olan halin varlığı anından itibaren yapılan işlemlerden dernek sorumlu değildir.

 Madde 12: FAHRİ ÜYELİK

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun alacağı karar ile yetkilendirilen kişi ve organlar aracılığı ile derneğin amaç ve faaliyetleri ve derneğin muhtelif platformlarda temsili konusunda, manevi fayda temin edecek kişilere fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Fahri üyeler dernek organlarında görev alamazlar. Genel Kurul fahri üyelik payesini gerek gördüğü hallerde geri alabilir.

 

ORGANLAR

 Madde 13: DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları:

1. Genel Kurul

2. Genel Merkez Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Çalışma Komisyonları

5. Onur Kurulu

6. Danışma Kurulu

7.Çözüm Merkezi

 

Madde 14: GENEL KURUL

Genel Kurul delegeler ve Genel Merkez üyelerinden oluşur. Dernek kurucuları ve Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ve Onur kurulu üyeleri doğal delegedir.

 

Madde 15: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu  ve Çözüm Merkezi üyelerinin  seçilmesi,

2. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu raporlarının görüşülmesi, ibrası, bütçenin görüşülmesi, değiştirilmesi, kabul edilmesi

3. Taşınmaz mal satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, bağışlanması, bağış kabul edilmesi için ve taşınmaz mal üzerinde başkaca derneğin amacına uygun gerekli tüm işlerin yapılması ve bunun için gerekli durumlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

4. Aidat miktarlarının belirlenmesi,

5. Derneğin feshine karar verilmesi, bu durumda dernek malvarlığının akıbeti konusunda karar alınması veya önceden hazırlanmış ve onaylanmış tasfiye yönteminin uygulanması. Bu yöntemin hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. Verilen yetki kapsamında yapılan çalışmanın görüşülmesi ve mutabık kalınan noktaların onaylanması ve uygulanması,

6. Onur Kurulu kararları aleyhine ilgilisi tarafından Genel Kurula iletilmek üzere yapılan itirazların görüşülmesi, kesin olarak karara bağlanması,

7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, yurt  içinde veya yurt dışında federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi 

8. Derneğin yurt dışında bulunan ve aynı amaç doğrultusunda çalışan dernek veya benzeri kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirmesi, uluslar arası faaliyette bulunması, benzeri dernek ve kuruluşların oluşturduğu kuruluşlara üye olması veya bunlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 Madde 16: GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ

Toplantı yeri, esas olarak dernek merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak önceden tüzükte belirtilen şartlara uygun olarak yapılmak şartıyla Yönetim Kurulunca ilan edilmesi ile belirlen başka bir yerde toplantı yapılabilir.

 

Genel Kurul;

1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

 Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve gündemle toplanır. Genel Kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5 ‘nin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet görevi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Denetleme Kurulunun veya üyelerin 1/5’ nin yazılı talebine rağmen Yönetim Kurulu, bir ay içinde davet görevini ifa etmezse, Denetleme Kurulunun veya toplantı talebinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Hakimliği’nin kararı ile dernek üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir kurula toplantıya davet görevi verilebilir.

 

Madde 17: TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı, elektronik posta, SMS gönderilmesi, der-neğin web sitesinde ilan edilmek yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapıla-mazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulü ile veya bu usule uygun veya aynı etkiyi haiz başka bir usul ile üyelere duyurulur. İkinci top-lantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

 

 

Madde 18: TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul toplantılarına  Dernekler Bilgi Sisteminde aktif üyeler katılabilir.Genel kurul bu üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile veya tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; aranılan sayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları  üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oylamalar kaideten işari usulle yapılır.

Madde 19: TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul sadece gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak Genel Kurula ka-tılan üyelerin 1/10’ un yazılı müracaatı ile görüşülmesi istenen konular hakkında görüşme yapılabilir ve karar alınabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gündemi değiştirilemez, yeni madde eklenemez.

 Madde 20: TOPLANTI DÜZENİ-GENEL KURUL DİVANI

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer-ler.

 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kuru-lu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının mevcut olması halinde Genel Kurul üyeleri arasında bir başkan ve iki kâtip üye seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur. Genel Kurul seçilen bu divanın başkanınca ida-re olunur.

 Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalar kaideten işari usulle yapılır.Hazirun listesindeki adlarının karşılarını imzalayan üyelerin; el kaldırması tereddüt halinde ayağa kalkmaları; beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Toplantıda görüşü-len konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.”

 

Madde 21: YÖNETİM KURULU OLUŞUMU

Genel Merkez Yönetim Kurulu; Genel Kurulca üç yıl için seçilen 1 Genel Başkan ve 6 asil ü olmak  üzere, toplam olarak 7 üyeden oluşur.Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yapacakları seçimle; bir Genel Başkan Vekili, 3 Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifa, özür, geçerli mazereti olmadan üst üste  (4) dört defa Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması nedeniyle, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliğinin düşmesi, dernekten çıkarılma gibi sebeplerle boşalması halinde, en fazla oy alan yedek üye, asil üye olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirir.

Genel  başkan seçilebilmek için, en az üç (3) yıl derneğe üye olma şartı aranır. Bu konudaki hesaplama, gün-ay-yıl tarihlerinin hepsi birlikte dikkate alınmasıyla yapılır.

 

Madde 22: TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Merkez Yönetim Kurulu, başkanın veya özrü halinde ikinci başkanın davet ve baş-kanlığında her ay en az bir defa toplanır. Ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ nün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyunun olduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kararlar tasdikli karar defterine geçi-rilir. Muhalif üyeler, arzu etmeleri halinde muhalefet şerhlerinin yazılmasını başkandan ta-lep edebilirler. Alınan kararlar, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

Madde 23: GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Derneği temsil ve ilzam etmek,

2. Derneği yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yönetmek,

3. Derneğin mamelekini Genel Kurul’dan aldığı direktifler doğrultusunda idare etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, sarf ve istihlak etmek,

4. Genel Kurul gündemi hazırlamak, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için davette bulunmak, ilan etmek,

5. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

6. Dernek bütçesini, çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak,toplanmasına olanak kalmayan alacakları belirleyerek terkin için Genel Kurula bildirmek

7. Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Bütçe, Kesin Hesap Defteri, İşletme Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri ile gerekli diğer defter ve kayıtları tutmak, saklamak, bunları onaylamak,

8. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek,

9. Dernek için personel istihdam etmek, işten çıkarmak, personelin görev ve yetkilerini be-lirlemek, tesis ve lokal açmak,

10. Dernek şubelerinin açılmasına, kapatılmasına karar vermek. Şube açılmasına karar ve-rilmesi halinde, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine başvurmak üzere, kuruculara yetki vermek. Şube yönetimlerini feshederek şubeleri kapatmak,

11. Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen diğer işleri yapmak,

12. Üyeler hakkında disiplin işleri ile ilgili olarak şube yönetim kurulu kararı ile Onur Kuru-lu’na sevki istenen üyeler hakkında görüşme yaparak, şube yönetim kurulu kararının kabu-lü ile üye hakkındaki soruşturmanın yapılması ve gerekli kararın verilmesi için evrakın Onur Kurulu’na sevkine karar vermek veya şube yönetim kurulu kararını reddetmek veya eksik hususların tamamlanması için evrakın şube yönetim kuruluna iadesine karar vermek, genel merkez üyeleri hakkında da, disiplin soruşturması yapmak ve gerekli kararın verilmesi için üye ile ilgili evrakın Onur Kurulu’na sevkine karar vermek, Onur Kurulu tarafından tüzükte belirtilen cezalardan biri ile cezalandırılmasına karar verilen üyenin, karara ilişkin itirazını ilk Genel Kurul’da görüşülmesini sağlamak için Genel Kurul’a iletmek üzere kabul etmek,

13. Muhtelif konu ve sayıda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar vermek,

14. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davalarda husumete ehil olmak.

15. Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına, derneğin amaçlarına, tüzük ve yönetmeliklere, tüketici hakları alanında genel kabul görmüş etik kurallara aykırı davranan, çalışma yapan şube yönetim kurulunun feshi hususunda Onur Kurulu’nun da yazılı görüşü-nü alarak soruşturma yapmak ve şube yönetim kurulunu görevden almak. Bu durumda şu-be genel kurulu, yedek yönetim kurulu üyeleri ve mevcut diğer organlarının girişimleri ile görevden alma kararının verilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde genel kurul yaparak, ye-ni yönetim kurulunu seçer.

 Madde 24: BAŞKANIN GÖREV ve YETKİLERİ

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Başkan;

1. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile der-neğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar,

2. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

3. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

4. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

5. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

6. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amir-liğine bildirilmesini sağlar.

7. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya ki-şilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

8. Yapılması gereken bu işler için uygun gördüğü organa veya kişiye görev vermek suretiyle bu görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

 

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 Madde 25: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurul üyeleri arasından, gizli oy ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu 3 yıl için seçilir. Yeniden seçilmek ola-naklıdır. Denetleme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Asil üyeliklerden biri-nin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye, asil üye olarak Denetleme Kurulu üyeliği görevini sürdürür. 

 Madde 26: GÖREV VE YETKİLERİ

1. 5253 sayılı Dernekler Yasasının 9. maddesi gereğince derneğin iç denetimini bir yıllık aralar ile gerçekleştirmek, yapılan denetimin sonuçlarını yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek,

2. Gerek gördüğü hallerde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep etmek, toplantıya çağırmak,

 Madde 27: ONUR KURULU KURULUŞU

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu kendi aralarından birini başkan seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyeler, seçilme sırasına göre asil üyeliğe getirilir.

Madde 28: ONUR KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Onur Kurulu, tüzüğün 23/12 maddesi gereğince Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı ola-rak görüş bildirir ve ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen ü-yelerin durumunu görüşür, gerekli incelemeyi yapar, ilgililerin yazılı izahlarını alır. Yapılan inceleme sonucunda ilgili üye hakkındauyarma, kınama, geçici çıkarma, üyelikten çı-karma veya üye hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verebi-lir.

Üye hakkında verilen kararı tebliğ etmek üzere incelemeyi ve gerekçeyi ihtiva eden tüm dosyayı Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Hakkında disiplin cezası verilen üye, karara karşı ilk Genel Kurul’da görüşülmek üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu’na itirazda bulunur. Onur Kurulu re’sen herhangi bir üye hakkında disiplin soruşturması baş-latamaz.

 Madde 29: ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Yönetim Kurulu tarafından gerek görülen konu ve sayıda araştırma ve çalışma yapmak, ge-rektiğinde çalışmasına ilişkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere, dernek üyeleri veya üye olmayan uzman ve kişilerden oluşan Çalışma Komisyonları kurulabilir. Komisyonların çalışma süresi ve bütçelerini Yönetim Kurulu tayin ve takdir eder. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü hallerde sürenin bitimini beklemeden Çalışma Komisyonunun görevine son verip komisyonu lağvedebilir. 

 

Madde 30: DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu ; Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve oy çokluğu ile seçilir. Danışma kurulunun amacı Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusundatavsiye niteliğinde görüş ve öneriler sunmasıdır. Sunulan görüş ve önerilerin her hangi bir bağlayıcılığı yoktur. Bu kurula Genel Merkez Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu zaman başvurabilir. Kuruldan is-tenen beyan ve görüşler için toplantı yapmak zorunluluğu  olmayıp, her türlü usulle bu bil-giler edinilebilir. Kurul istendiği takdirde de Yönetim Kurulunun tespit ettiği yer, gün ve sa-atte toplanır Danışma Kurulunda herhangi bir sayı sınırlaması yoktur.

 Madde 31:ÇÖZÜM MERKEZİ:

Çözüm Merkezi Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Çözüm Merkezi Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkezine her ortamda yapılan tüketici sorunlarını başvurularını değerlendirir ve cevaplandırır. Çözüm Merkezi yapılan başvuruları her yıl kamuoyuna açıklar.

 ŞUBELER

 Madde 32: KURULUŞ

Genel Kurul, gerekli gördüğü il ve ilçelerde şube ve temsilcilik açılmasına karar verebilir. Bu karar üzerine Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen, en az üç (3), temsilciliklerde ise bir (1) kişilik kurucular kurulu, şube ve temsilcilik kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube ve temsilcilik açılacak yerin en büyük mülki amirliğine vererek şube ve temsilcilik kurulur. Şube ve temsilcilik kurucularının, en az üç (3) ay müddetle şube ve temsilcilik kurulacak yerde ikamet etmiş olmaları gereklidir.

Madde 33: ŞUBELERİN GÖREV ve YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk fa-aliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından dolayı kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 Madde 34: ORGANLAR

Şubelerin organları;

1. Genel Kurul,

2. Yönetim Kurulu,

3. Denetim Kurulu’ndan ibarettir.

Dernek şubelerinin işleyişi ve organları hakkında aksine hüküm bulunmadığı sürece işbu tü-züğün 13.- 29. maddeleri kıyasen uygulanır.

Şube Genel Kurulu asli üye sıfatını taşıyan üyelerden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, (5) beş asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme Kurulu; (3) üç asil ve (3) üç yedek üyeden oluşur.

Şubeler Genel Kurul toplantılarını, Kongre (Genel Merkez Genel Kurulu)toplantısından en az iki ay önceden gerçekleştirir.

 Madde 35: GENEL MERKEZDE TEMSİL

Şubeler, Kongrede Genel Kurul üyeleri seçecekleri delegeler aracılığı ile temsil edilirler. Üye sayısı;   

a) Elliye kadar olan şubeler bir,

b) Elli bir- yüz arası iki 

c) Yüz bir-yüz elli arası üç,

d) Yüz elli bir-iki yüz arası dört,

e) İki yüz bir-iki yüz elli arası beş,

f) İki yüz elli bir-üç yüz arası altı,

g) Üç yüz bir-üç yüz elli arası yedi,

h) Üç yüz elli bir-dört yüz arası sekiz,

i) Dört yüz bir-dört yüz elli arası dokuz,

j) Dört yüz elli bir-beş yüz arası on,

k) Beş yüz bir ve daha fazlası için on bir delege seçerler. Şube başkanları doğal delege olup, şube genel kurulu tarafından seçilecek delege hesabına dahil değildir.

 Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Madde 36: GELİR KAYNAKLARI

Dernek gelirleri;

1. Üye aidatları: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak da 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2. Dernekçe düzenlenen toplantı, gösteri, sergi, konser, kermes gibi çalışmalardan elde edilen gelirler,

3. Görüntülü ve yazılı basın yayınlarından elde edilen gelirler,

4. Derneğin mamelekinden sağlanan gelirler,

5. Gerçek ve tüzel kişilerin Bağış ve yardımlarından oluşur.

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. Diğer gelirler.  

 Madde 37: GELİR - GİDERLER ve BORÇLANMADA USÜL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi ve tasdikli olanları kullanılır. Bu belgelerin saklanma süresi, yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıldır. Belgelerde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek adına para tahsil edecek kişiyi Yönetim Kurulu belirler, ayrıca ivedi ve zorunlu durumlarda Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişi vasıtası ile bu yetki verilebilir ancak Yönetim Kurulunun bu yetkiyi daha sonra onaylamaması halinde yetki veren kişi sorumlu olur. Yönetim kurulu verdiği yetki ile ve en büyük mülki amire onaylatır. Derneğin banka hesabından para çekmeye sayman yetkilidir.

 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Şubelerinden amacına uygun olarak alacak borç ilişkisine girebilir. Bu ilişkinin ispatında Dernek genel merkezindeki defterler geçerlidir.

 Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 Madde 38: DEFTER VE KAYITLAR

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Madde 39: DEFTERLERİN TUTULMA ESASI

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.  Derneğin defterleri ticari işletme hesabı esasına göre tutulur. Ancak yasal gereklilik halinde ve Ticari işletmeye sahip olduğu vakit Yönetim Kuruluna verilecek yetki ile bilânço esasına geçilebilir. Yönetim kurulu bu defterleri tutmak ve defterlerin gereklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapabilir.

 MADDE 40: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabi-leceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız dene-tim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 41: FESİH VE TASFİYE

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve de-legelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zo-runludur. 

Derneğin kendiliğinden feshedilmiş sayılması veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, derneğin malvarlığı feshe karar veren üyelerin belirleyeceği bir dernek veya vakıfa devredilir. Tasfiye işlemlerinde önceden hazırlanan ve onaylanan şekle uygun olarak derneğin mal varlığı tasfiye edilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir. 

Madde 42: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Derneğin tüzel kişilik kazanması ile birlikte dernek kurucu üyeleri Geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar.

Üyeler aralarında bir kişiyi geçici başkan olarak seçerler.

Geçici Yönetim Kurulu, derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç altı ay içinde Genel Kurul toplantısı için gerekli işlemleri yapar ve Genel Kurulu toplar.

Genel Kurulun toplanması ile, Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.

 Madde 43: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine Genel Kurul karar verir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 Madde 44: YÖNETMELİKLER

Şube kuruluş ve kapatılması, ödül, idari hizmetler vb konularda iç yönetmelikler yayınlanır. Yönetmelikler yönetim kurulu tarafından oluşturulan çalışma komisyonlarınca hazırlanır. Yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanarak karar altına alınıp web sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

 

Madde 45: AİDAT MİKTARI

Yıllık aidat 1TL ‘dir.

 Madde 46: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.Bu tüzük 46 (kırkaltı) maddeden ibarettir.

Tüketiciyi  Destekleme Derneği – 27.07.2022

 TÜKETİCİYİ  DESTEKLEME  DERNEĞİ  GENEL  MERKEZ  YÖNETİM  KURULU

 ADI VE SOYADI :            GÖREVİ:                                 T.C.KİMLİK NO              İMZA:                                     

Süleyman  BAKAL             GENEL  BAŞKAN                                                                      

Hülya KELLECİ                  GENEL  BAŞKAN  VEKİLİ                                     

Gültekin GÜLLÜ                 GENEL  BAŞK.YARD.                                      

MetinBIYIK                       GENELBAŞK.YARD.                                                                    

Eyüp DOKUZLAR               GENEL BAŞK.YARD.                                                       

Bülent ARSLAN KAYA          GENEL  SEKRETER                                       

Yusuf  ÖNDER                    GENEL  SAYMAN                                       

 

 

 


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |